Dofinansowanie części wkładu własnego Województwa

Dofinansowanie części wkładu własnego Województwa Lubelskiego na wykonanie zadania pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w roku 2014.

 Dotacja w wysokości do kwoty 489 753,62 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania związanego 

z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w ramach projektu.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny/rzeczowy:  

unieszkodliwienie ok. 18 417 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest (wartość wstępnie szacowana), przy czym 7,5 % wartości osiągniętego efektu ekologicznego zostanie zaewidencjonowane na rzecz WFOŚiGW w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że realizacja zadania pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” jest dotowana na podstawie umowy nr 315/2014/D/OZ z dnia 5 września 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów wkładu własnego w usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, 50% w/w kwoty pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

logo wfoigw lublin z nazwa

  logo kolor z nazwa duze